Thông báo về việc đăng kí môn học học kì II, năm học 2020 - 2021 (Lần 2)

- Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (Tải về)

SINH VIÊN CHỌN ĐÚNG ĐƯỜNG LINK THEO NGÀNH HỌC

CÁC ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CỦA TỪNG NGÀNH HỌC

- Ngành Báo chí:  https://forms.gle/m88upPb5kvkAUw7g8

- Ngành Truyền thông đa phương tiện:  https://forms.gle/Jz1J7AqQpV4GgLkM8

- Ngành Quan hệ công chúng:  https://forms.gle/wKF226Yt5iddvveRA

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông:  https://forms.gle/HbtdhJfjW2yv2tBJ9

- Ngành Quay phim:  https://forms.gle/WQ6TEzgzaJtpLQhLA

- Ngành Thiết kế đồ họa:  https://forms.gle/Jt4fv4entvCiqJaP7

LƯU Ý:  - Sinh viên đăng nhập Email cá nhân trước khi đăng ký môn học.

              -  Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 lần duy nhất

              - Xem kỹ Thời Khóa biểu trước khi đăng ký