Chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu, quản lý công tác đào tạo; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt. Phòng Đào tạo có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

1. Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất ý kiến trong việc định hướng công tác đào tạo của Trường bao gồm: mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

2. Tham mưu, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý đào tạo.

3. Hướng dẫn thủ tục giúp các Khoa xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo mới, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy - học tập, đề cương học phần, tài liệu học tập.

4. Thực hiện công tác thư ký tuyển sinh, thi tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trên cơ sở phân công giảng dạy và đề xuất của các Khoa (xây dựng tiến độ, lập thời khóa biểu, tổ chức thi học kỳ).

5. Lập hồ sơ đề nghị duyệt cấp phôi văn bằng, chứng chỉ và chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ trong công tác đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp và xác minh tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học khi có yêu cầu.

6. Thực hiện các công việc giáo vụ: lập các bảng biểu về công tác giáo vụ; cập nhật và quản lý kết quả học tập học kỳ, năm học và toàn khóa học; thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng; cấp các giấy tờ, xác nhận liên quan đến kết quả học tập cho người học; lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục trình Hiệu trưởng xem xét quyết định công nhận trúng tuyển, chuyển đi, chuyển đến, dừng học, tiếp tục học, lên lớp, công nhận tốt nghiệp đối với người học.

7. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên; thống kê và quy đổi sang giờ giảng đối với công tác ra đề, coi thi và chấm thi; tổng hợp giờ chuẩn của giảng viên sau khi quy đổi để tính phụ trội.

8. Tính thù lao công tác tuyển sinh, công tác thi lần 2, công tác thi tốt nghiệp.

9. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu học phí và các khoản phí liên quan đến công tác đào tạo.

10. Thực hiện công tác văn thư của Phòng và lưu trữ dữ liệu đào tạo: quản lý, lưu trữ kết quả tuyển sinh, bài thi học kỳ, bài thi tốt nghiệp, kết quả học tập và các quyết định có liên quan đến học tập của người học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

11. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, quản trị và chịu trách nhiệm thông tin đăng tải tại website của Phòng.

12. Quản lý cán bộ - giảng viên - nhân viên; các phòng làm việc cùng trang thiết bị bên trong của Phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng.