Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu
08:13 | 19/12/2018
1. Lớp 16CĐBC2: lớp học bù môn Thực hành truyền hình trực tiếp vào ngày thứ 6 (28/12/2018) tại phòng A305-CS1.2. Lớp 18CĐBC1: lớp học bù môn Pháp luật vào sáng thứ 4 (19/12/2018) tại phòng D404-CS2.3. Lớp 18CĐBC2: lớp học môn Thực hành ảnh báo chí vào chiều thứ 5 (20/12/2018) tại phòng D402-CS2.4. Lớp 18CĐBC3: lớp học môn Thực hành ảnh báo chí vào sáng thứ 5 (20/12/2018) tại phòng D402-CS2.
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần HK1 - Năm học 2018-2019
16:39 | 17/12/2018
Xét đơn xin mở thêm lớp học phần của nhóm sinh viên lớp 16CĐKT, 16LTKT và ý kiến của lãnh đạo Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Công nghệ Phát thanh - Truyền hình và Truyền thông, nhà trường thông báo mở bổ sung lớp học trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
10:09 | 11/12/2018
1. Lớp 17CĐTH: lớp học môn Ứng dụng tin học trong truyền hình vào sáng thứ 6 (14/12/2018) tại phòng A307-CS1.2. Lớp 17CĐBC3: lớp học môn Thực hành phóng sự truyền hình vào sáng thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D405-CS2.3. Lớp 17CĐBC4: lớp học môn Thực hành phóng sự truyền hình vào sáng thứ 7 (15/12/2018) tại phòng D301-CS2.4. Lớp 17CĐBC5: lớp học môn Thực hành tin và bản tin truyền hình vào chiều thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D405-CS2.5. Lớp 18CĐTT: lớp học môn Nhập môn Truyền thông đa phương tiện vào chiều thứ 3 (11/12/2018) tại phòng D405-CS2.
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
17:07 | 07/12/2018
1. Lớp 18CĐTH: Lớp học bù giờ môn Pháp luật vào chiều thứ 3 (11/12/2018); chiều thứ 4 (12/12/2018) và chiều thứ 6 (14/12/2018) tại phòng B402-CS1.2. Lớp 18CĐTT: - Lớp học bổ sung môn Cơ sở lý luận báo chí truyền thông vào sáng thứ 6 (14/12/2018) tại phòng D403-CS2.- Lớp học môn Anh văn vào sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng D405-CS2.3. Lớp 18CĐQH: Lớp học môn Tổng quan PR vào chiều thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D404-CS2.4. Lớp 18CĐBC2: Lớp học môn Anh văn vào chiều thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D402-CS2.5. Lớp 18CĐBC3: Lớp học môn Anh văn vào chiều thứ 6 (14/12/2018) tại phòng D403-CS2.
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
13:19 | 07/12/2018
1. Lớp 17CĐBC5: Lớp học bù giờ môn Pháp luật và đạo đức báo chí vào sáng thứ 2 (10/12/2018) tại phòng D403.
Thông báo về việc học bổ sung và bù giờ
16:45 | 06/12/2018
1. Lớp 18CĐBC1:- Lớp học bù giờ môn Lịch sử báo chí vào sáng thứ 2 (10/12/2018) tại phòng D404-CS2.- Lớp học môn Pháp luật vào chiều thứ 2 (10/12/2018) tại phòng D405-CS2.2. Lớp 18CĐBC2: Lớp học bù giờ môn Lịch sử báo chí vào sáng thứ 4 (12/12/2018) tại phòng D404-CS2.3. Lớp 18CĐBC3: Lớp học bổ sung môn Pháp luật vào sáng thứ 3 hàng tuần tại phòng D403, bắt đầu từ ngày 11/12/2018.4. Lớp 18CĐQH: Lớp học bù giờ môn Pháp luật vào sáng thứ 2 (10/12/2018) và sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng D402.5. Lớp 18CĐQP: Lớp nghỉ học môn Nhập môn PTTH vào sáng thứ 6 (07/12/2018); học bù giờ vào sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng A101-CS1.6. Lớp 16CĐTH: Lớp học bù giờ môn Toán rời rạc vào sáng thứ 7 (15/12/2018) tại phòng B402-CS1.7. Lớp 16CĐBC1: Cả lớp học Thực hành Truyền hình trực tiếp vào sáng thứ 4 (12/12/2018) tại phòng A305-CS1.8. Lớp 16CĐBC3: Cả lớp học Thực hành Truyền hình trực tiếp vào sáng thứ 6 (14/12/2018) tại phòng A305-CS1.9. Lớp 17CĐBC2: Cả lớp học môn Thực hành phóng sự truyền hình vào sáng thứ 3 (11/12/2018) tại phòng D404-CS2.10. Lớp 17CĐBC4: Cả lớp học môn Thực hành Tin và bản tin truyền hình vào sáng thứ 5 (13/12/2018) tại phòng D301-CS2.
Thông báo về việc thi học kỳ 1 (đợt 2) và việc học bổ sung hoặc bù giờ
16:07 | 05/12/2018
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2018-2019 và tiến độ giảng dạy của các môn học, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp như sau:
Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu
16:14 | 04/12/2018
1. Lớp 18CĐQH: Lớp học bù môn Pháp Luật vào sáng thứ 5 (06/12/5018) tại phòng D404-CS2.
Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu
10:30 | 04/12/2018
1. Lớp 17CĐTH: Lớp học Thực hành ứng dụng tin học trong truyền hình vào sáng thứ 4 (05/12/5018) tại phòng A301-CS1, thay vì học vào sáng thứ 5 (06/12/2018).2. Lớp 18CĐBC1: Lớp học Thực hành ảnh báo chí vào sáng thứ 5 hàng tuần tại phòng A101-CS1 (bắt đầu từ ngày 06/12/2018), thay vì học vào chiều thứ 2.
Danh sách dự thi KTHP của các lớp (đợt 2), học kỳ I, năm học  2018 - 2019
08:25 | 04/12/2018
Danh sách dự thi KTHP của các lớp (đợt 2), học kỳ I, năm học 2018 - 2019
Thông tin tuyển sinh 2016
trung tâm NN TH
Giảng viên Quản lý hệ tín chỉ
Quản lý hệ tín chỉ SV
VOV College Facebook


waiting
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting