• ts
  • ts201812
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần HK2 năm học 2017 - 2018Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp cao đẳng 18, nhà trường thông báo mở bổ sung các lớp học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho các môn học như sau: Pháp luật – 2 tín chỉ. Nhập môn phát thanh - Truyền hình – 2 tín chỉ. Anh văn – 3 tín chỉ. Giáo dục thể chất – 2 tín chỉ. Tin học – 2 tín chỉ. Ảnh báo chí – 2 tín chỉ. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông – 2 tín chỉ. Nhiếp ảnh – 2 tín chỉ. Quay camera – 2 tín chỉ.
  • Học là trải nghiệm
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting